Hà Nội sẽ có 9 vùng, khu chuyên canh nông nghiệp

Hà Nội sẽ có 9 vùng, khu chuyên canh nông nghiệp
UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 4537/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định này, Hà Nội sẽ có 9 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung.

Cụ thể, vùng sản xuất lúa chất lượng cao chuyên canh tập trung gồm 15 vùng với diện tích quy hoạch là 53.360ha; vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung gồm 18 vùng với diện tích quy hoạch là 7.291ha; vùng sản xuất cây ăn quả giá trị kinh tế cao chuyên canh tập trung gồm 19 vùng với diện tích 13.417ha; vùng sản xuất hoa - cây cảnh chuyên canh tập trung gồm 17 vùng với diện tích 3.074ha; vùng sản xuất chè chất lượng cao chuyên canh tập trung gồm 6 vùng với diện tích 1.738ha; vùng nuôi trồng thủy sản gồm 15 vùng với diện tích 12.302ha; vùng trồng cây dược liệu gồm 10 vùng với diện tích 1.120ha; vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trâu bò gồm 5 vùng với diện tích 934ha; khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư là 128 khu ở 14 vùng với diện tích 3.955ha.

Các địa phương phê duyệt chi tiết các khu, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch và hoạt động khuyến khích phát triển các vùng, khu sản xuất tập trung chuyên canh đúng định hướng, hiệu quả.

Đối với các vùng, khu chuyên canh tại vùng bãi sông phải bảo đảm quy định của pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai; chủ động rà soát, phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cập nhật, bổ sung kịp thời, bảo đảm sự phát triển hiệu quả của các vùng, khu sản xuất chuyên canh tập trung.