Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp tình hình mới

Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp tình hình mới

Nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở cái gì mà đã làm hay thì tiếp tục phát huy, giải pháp mới để giải quyết các vấn đề mới, khắc phục tối đa các hạn chế yếu kém.

Đây là yêu cầu của đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc Góp ý kiến Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức sáng ngày 19/01/2022, tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp điểm cầu Trung ương kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy.

Sau gần 15 năm triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến nay, Nghị quyết đã đề ra chiến lược tổng thể, toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các quan điểm và chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết đề ra đến năm 2020 đạt và vượt: thu nhập của người dân nông thôn tăng 4,5 lần so với năm 2008 (mục tiêu là trên 2,5 lần); số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 62,4% (mục tiêu là khoảng 50%), đến năm 2021 đã đạt 68,2%; tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn bình quân giảm 1,21%/năm (mục tiêu là giảm 1 - 1,5%/năm).

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp có xu hướng giảm, sản xuất chủ yếu vẫn dựa vào nông hộ nhỏ; chất lượng, hiệu quả và tính bền vững chưa cao; ứng dụng khoa học công nghệ còn thấp. Một số chỉ tiêu không đạt gồm: Tốc độ tăng trưởng trung bình nông nghiệp giai đoạn 2008 - 2020 đạt 2,94%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết là 3,5 - 4%/năm); Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 44,5% (chỉ tiêu Nghị quyết là trên 50%).

Bước sang giai đoạn mới, trước bối cảnh và yêu cầu mới với nhiều biến đổi, bao gồm cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ chiến lược phát triển cho giai đoạn tới là: Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Ban Chỉ đạo kiến nghị Bộ Chính trị xem xét, trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết mới với tên gọi theo 2 Phương án gồm: Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại.

Các đại biểu đã đưa ra đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết về những thành công và hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết đã đề ra. Làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm rút ra từ việc thể chế Nghị quyết. Xác định về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiềm năng, lợi thế, lợi thế so sánh, khó khăn, thách thức của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh mới, xu hướng mới….

Đồng thời, cho ý kiến về các nhiệm vụ giải pháp, trong đó trọng tâm là giải pháp phát triển khoa học và công nghệ để trở thành động lực chính thúc đẩy pháp triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, thu nhập gia tăng cho người dân nông thôn, đặc biệt là nông dân. Những vấn đề phát triển logistics, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của quốc gia.... đáp ứng yêu cầu, mục tiêu Việt Nam trở thành cường quốc nông nghiệp, thực phẩm của thế giới.

Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá mới; những nội dung cơ chế, chính sách mới có tính chất khơi thông, mở đường cho khai thác, phát huy được nguồn lực con người, điều kiện tự nhiên, xã hội phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm dần khoảng cách giữa đô thị và nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, để đề xuất với Trung ương xem xét trong Nghị quyết mới và cho ý kiến về tiêu đề của Nghị quyết mới.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết - đánh giá, việc đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng cho tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW và xây dựng Nghị quyết mới, mở ra một thời kỳ mới phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao vị thế nông dân nước ta trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - nhấn mạnh, nông nghiệp trong nhiều năm liền được nhắc đến như là trụ đỡ của nền kinh tế. Thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới mà chúng ta đạt được trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình trong đất nước và thế giới có nhiều thay đổi lớn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chủ trương hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh mà Đại hội XIII đề ra, đòi hỏi phải tăng cường thêm nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp mạnh mẽ mới để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, đến thời điểm này đã chín muồi để tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và cũng là thời điểm để có thể ban hành một Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - yêu cầu mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết phải rõ ràng, mạch lạc, khả thi.

Tiếp tục khẳng định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề có vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với giai đoạn phát triển mới của đất nước, gợi ý về quan điểm, mục tiêu và giải pháp đối với Nghị quyết mới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, cần giải quyết tốt những vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là yếu tố quan trọng mang tính tiền đề để đất nước đạt mục tiêu mà Đại hội XIII đặt ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban, Bộ, ngành về vị trí, vai trò ý nghĩa chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết phải rõ ràng, mạch lạc, khả thi. Trong đó phải xác định định các giải pháp đột phá phù hợp từng giai đoạn, có lộ trình để thực hiện, tránh trường hợp quá chung chung thời nào nói cũng được.

Nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở cái gì mà đã làm hay thì tiếp tục phát huy, giải pháp mới để giải quyết các vấn đề mới, khắc phục tối đa các hạn chế yếu kém.

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý một số vấn đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội như về thể chế về đất đai để phục vụ cho phát triển nông nghiệp được hoàn thiện; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nông sản Việt Nam phải được mong chờ đặt hàng chứ không phải là chờ đợi để giải cứu; nông thôn trở thành môi trường để giới trẻ khời nghiệp trong kinh tế nông nghiệp; môi trường bền vững, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao…

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết; ý kiến phát biểu tâm huyết, ngắn gọn, sát thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo Tổng kết để báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Ban Chấp Trung ương đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đã đề ra.